ASHRA

אשראי קונים

כפתרון לבעיית נטל המימון הגלום במתן אשראי ספקים, מציעה אשרא לערוב להחזר הלוואה שמעניק לקונה הבנק המסחרי שנבחר על ידי היצואן עם אספקת הסחורה והשירותים, על פי ההסכם המסחרי.
פוליסה זו משמשת בטוחה לבנק הלווה ומחסה סיכון שהקונה יפר את הסכם ההלוואה ולא יפרע אותה. היצואן מקבל את מלוא תמורת היצוא, במהלך, או עם גמר, האספקות, כלומר, עסקה באשראי הופכת לעסקת מזומן עבורו.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים