מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Notice of claim

    הודעת תביעה: בקשת המבוטח למתן שיפוי בגין הפסד במסגרת הפוליסה.

    עבור לתוכן העמוד