מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Combined ratio

    יחס מאוחד: 1. סכום תשלומי תביעות, הוצאות בגין תביעות והוצאות חיתום כולל עלות עבור מידע אשראי, ביחס להכנסות מפרמיה, 2. סכום יחס תביעות ויחס הוצאות חיתום.

    עבור לתוכן העמוד