תנאי שימוש באתר

השימוש באתר זה מהווה הסכמה וקבלה מלאים של התנאים המפורטים להלן. בנוסף, מסמכים מסוימים באתר עשויים להכיל תנאים ספציפיים נוספים.

האתר על כל תוכנו הינו רכושה של החברה ומוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. אין להפיק מחדש, להפיץ, לשדר או להעביר, להעתיק, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר באתר ובתוכנו, כולו או חלקו, לכל מטרה שהיא, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה. על אף האמור לעיל, ניתן בזה אישור החברה לגלוש באתר ולהעביר מתוכו נתוני מידע אל מחשב אישי לצורך שימוש אישי ופרטי בלבד, לצורך המטרות לשמן נכלל המידע באתר. בכל מקרה של שימוש בנתונים מתוך האתר בהתאם לאמור לעיל, יש לכלול ציטוט של מקור המידע, ואין לשנות או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצועה של פעולה חוקית כלשהי באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום הצעה מחייבת מצדה של החברה, או כיוצר עסקה משפטית כלשהי עם החברה, וביצועה של עסקה כאמור מותנה בעריכתו בכתב של הסכם נפרד עם החברה.

אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו ושלמותו של המידע האמור, מידת הדיוק והעדכון שלו, שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי, ו/או בנוגע לתקינות האתר ולרציפות פעולתו. בכל מקרה של סתירה בין המידע שבאתר לבין המידע הרשום אצל החברה, יהיה המידע הרשום אצל החברה המידע המחייב. החברה לא תחוב באחריות כלשהי לנזק, ישיר או עקיף, אשר עלול לנבוע מהשימוש באתר ובמידע המסופק בו, וכן לא תהא אחראית לעלויות כלשהן, הכרוכות בשימוש באתר, או הדרושות לצורך השימוש בו.

החברה רשאית בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את האתר, את תוכנו ואת תנאי השימוש בו. כמו כן, החברה ראשית בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק או להגביל בכל דרך את אפשרות השימוש באתר, או בכל חלק ממנו, בין למשתמש ספציפי, בין לסוג משתמשים ובין למשתמשים בכללותם.

החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת המידע ובהפקה והפצה של האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.

במידה ונכללים באתר קישורים (links) לאתרים או שירותים חיצוניים כלשהם, החברה לא תשא באחריות כלשהי בקשר עם המידע והשירותים הנכללים שם, וההתחברות אליהם והשימוש בהם הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

על המשתמש לעשות שימוש באתר על פי כל דין. בעת השימוש באתר על המשתמש לוודא שלא תיגרם פגיעה, הפרה, או הפרעה כלשהי למשתמשים אחרים, לחברה ו/או לצדדים שלישיים. הפרה של הוראות אלה תחייב את המשתמש בכל הנזקים, אשר עשויים לנבוע מהפרה זו.

תנאים אלה כפופים לדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאים אלה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו. מבלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי תנאים אלה, מבלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

עבור לתוכן העמוד