חדשות ופרסומי אשרא

  השוואת תנאי פוליסת אשרא מול מבטחים פרטיים

  16/06/2002


  לקוח / מנוי יקר,

  השימוש בשיטת אשראי קונים הפך להיות השיטה העיקרית בליווי ומימון עסקאות יצוא ע"י היצואנים הישראלים. היתרונות העיקריים בשיטה זו הנם:

  • אמצעי למימון העסקה וניכוי המימון ממאזני היצואן.
  • מקור חוץ-מאזני ללא חזרה ליצואן בקשר עם עסקת היצוא.
  • נטרול חשיפת האשראי של היצואן.

  המחלקה לעסקי סחר חוץ של בנק הפועלים ערכה השוואה בין פוליסת הביטוח המוצעת ע"י חברתנו לליווי עסקה באשראי קונים לבין פוליסות ביטוח אשראי קונים של חברות הביטוח הפרטיות.

  במסגרת שרותי המידע המופצים על ידנו אנו מצרפים בזאת את טבלת ההשוואה של הפוליסות כפי שנערכה ע"י בנק הפועלים. נשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות ככל שיידרש.

  בכבוד רב,

  החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ


  להלן עיקרי ההבדלים:


  סוכן ביטוח (BROKER):

  IFTRIC

  אין. היצואן פונה בתחילת התהליך לאשרא - וממלא טופס בקשה (רצוי לתאמו עם הבנק)

  חב' ביטוח פרטית חובה לפנות ולפעול מול חב' הביטוח באמצעות סוכן. היתרון - אם הסוכן מיומן ובעל השפעה על חב' הביטוח - ניתן להתאים את הפוליסה לצרכי המבוטח. החיסרון - עשוי להיווצר ניגוד אינטרסים אם הסוכן תלוי בחב' הביטוח. תשלום הפרמיה בד"כ באמצעות הסוכן וכנ"ל תשלום התביעה למבוטח. לאור האמור לעיל - רצוי לעבוד עם סוכן מוכר ואמין. לא בהכרח סוכן גדול ייצג את מיטב האינטרסים של המבוטח.


  סכום הביטוח:

  IFTRIC
  סכום האחריות המקסימלית נקבע כסכום ההלוואה כפול שיעור החיסוי, ובתוספת ריבית חוזית כהגדרתה בהסכם המימון (אין תקרה לסכום הריבית גם אם מדובר בריבית המבוססת על שער הליבור).

  חב' ביטוח פרטית MAXIMUM LIMIT OF LIABILITY נקבע כסכום שאמור לכלול בתוכו את סכום הקרן בתוספת סכום ריבית עפ"י אינדיקציה סבירה כפול שיעור החיסוי."מקסימום סכום הביטוח" נקבע בהסכמה בין המבוטח וחב' הביטוח, ובתיאום עם היצואן.


  תקופת הביטוח:

  IFTRIC
  הפוליסה מגדירה את התקופה למשיכות (עפ"י הסכם המימון) ומועדי פירעון האשראי מפנים לאמור בהסכם המימון. לבקשת היצואן, משתדלת אשרא להתאים את תקופת המימון לזו המאושרת ע"י חב' ביטוח ממשלתיות אחרות, על מנת לאפשר ליצואן להתמודד מול המתחרים.

  חב' ביטוח פרטית
  POLICY PERIOD קובע את התקופה מ"תאריך" עד "תאריך", עפ"י בקשת המבוטח. חשוב לשים לב שזמני הפרעון הצפויים בהלוואה ייכללו בתקופה המאושרת, וכן יש לקחת בחשבון את התקופה מחתימת הסכם המימון ועד לכניסתו לתוקף. החברות לא נוטות לאשר תקופות ארוכות מעל 7שנים (בד"כ מאשרות עד 5 שנים). לעיתים רחוקות מוכנות לתקופות עד 10 שנים.


  אחוז החיסוי:

  IFTRIC
  הפרמטרים הנלקחים בחשבון בקביעת אחוז החיסוי הינם בין השאר: הסיכון מול הלווה, אחוז הערך המוסף הישראלי, אחוז המרכיב הזר, אחוז עמלת הסוכן ושעור החיסוי שנקבע ע"י חב' ביטוח ממשלתית זרה לעסקה דומה במדינה הלווה. טווח החיסוי הסטנדרטי - בין 80% ל 90% - (בביטוח פוליטי). במקרים מסויימים עשוי החיסוי להיות נמוך מ 80% -. לאחרונה אשרא גיבשה הסדר חדש עם מבטח, המאפשר לעיתים להגדיל החיסוי עד 95%. בביטוח מסחרי-שעור החיסוי נמוך יותר וקיימת מגבלת סכום.

  חב' ביטוח פרטית חב' הביטוח בודקות רק את הסיכון מול הלווה. טווח החיסוי - בין 90% ל 95% - (בביטוח פוליטי). בביטוח מסחרי - שעור חיסוי נמוך יותר. לא קיימת מגבלת סכום.

  NON BINDING INDICATION

  IFTRIC
  אשרא לא מוציאה, בד"כ, הצעה לא מחייבת מאחר ומאשרת כל עסקה, אולם אשרא רשאית לבטל את הסכמתה לביטוח.

  חב' ביטוח פרטית בד"כ מקובל שחב' הביטוח מוציאה NBI ואינה גובה עמלה. אולם היא רשאית לבטלה באופן חד צדדי. היא לא נוטה להאריכה וזאת על מנת לגבות עמלה תמורת הצעה מחייבת.

  BINDING OFFER- לפני קבלת פוליסה

  IFTRIC
  היצואן דואג לקבל אישור עקרוני מאשרא - ומשלם בעצמו, במידת הצורך, את עמלת ההתחייבות. אשרא רשאית לבטל את התחייבותה ומחזירה את העמלה אם ביטלה. אם העסקה התממשה: העמלה תחושב כחלק מהפרמיה.

  חב' ביטוח פרטית
  תמורת תשלום עמלת התחייבות מקבל המבוטח הצעה מחייבת. העמלה לא מחושבת כחלק מהפרמיה, העמלה לא מוחזרת אם העסקה יצאה או לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא.


  תשלומי פרמיה :

  IFTRIC
  עפ"י האמור בהסכם המימון, כאשר החלופות הם או מראש או לשיעורין עם העמדתה של כל משיכה. אשרא דורשת שסכום הפרמיה יצוין בהסכם המימון. בד"כ דורשת אשרא שהפרמיה תשולם ע"י הלווה. הפרמיה מחושבת כשעור פלאט מסכום הקרן + הריבית. בד"כ נמוכה מזו של חברות הביטוח הפרטיות מאחר ו- אשרא משתדלת להתאימה לשעור הנקבע ע"י חב' ביטוח ממשלתיות.

  חב' ביטוח פרטית
  תשלומי הפרמיה לחב' הביטוח אינן צריכים להיות זהים למועדי תשלום הפרמיה במסגרת הסכם המימון. בד"כ מותרים כ- 2 עד 3 תשלומים חצי שנתיים. במידה ומוצגת דרישה ע"י המבוטח לתשלום עפ"י פוליסת חב' הביטוח עוד לפני ששולמה כל הפרמיה, תחייב חברת הביטוח את המבוטח להשלים תחילה את כל סכום הפרמיה. המשמעות - רצוי לדרוש מהלווה תשלום מראש של כל הפרמיה. לחב' הביטוח לא אכפת מי משלם את הפרמיה. הפרמיה מחושבת כשעור שנתי מ"מקסימום סכום הביטוח", לכל אורך תקופת הפוליסה, כאשר לסכום יתרת המימון שטרם נוצלה נקבע שעור הנמוך בכ- 50% משעור הפרמיה על סכום המימון שנוצל.


  מקדמה כתנאי לביטוח:

  IFTRIC
  דורשת קבלת מקדמה במזומן ע"י היצואן מהקונה ואינה מבטחת אותה. מתירה לבנק לממן המקדמה ללווה. לחילופין, המקדמה נחשבת כמתקבלת אם בוטחה ע"י היצואן במסגרת "אשראי ספקים".

  חב' ביטוח פרטית
  חב' הביטוח מוכנות לבטח את המקדמה כחלק מהסכם המימון או כהסכם מימון נפרד. אינן דורשות קבלת מקדמה במזומן כתנאי לביטוח מימון המשלוחים.

  לוח סילוקין/משיכות שמצורף לפוליסה

  IFTRIC
  אין חב' ביטוח פרטית יש לשאוף לכך שלא יצורף לוח סילוקין/משיכות. אם מצורף יש לקבל הבהרה כתובה מחב' הביטוח לגבי גמישות המועדים הסכומים המופיעים בו. לוח כאמור נחוץ גם במידה וקובעים "מקסימום סכום ביטוח" לפי "פיק" מסויים בחיי ההלוואה. הסיכון העיקרי בקביעת "פיק" כאמור הוא אי עמידה בתחזית משלוחים/משיכות שתוביל ליצירת "פיק" חדש גבוה יותר שאינו מחוסה.


  נוסח הסכם המימון:

  IFTRIC
  אשרא מבקשת להיות שותפה למו"מ ושומרת לעצמה הזכות להעיר. הסכם המימון החתום על נספחיו, מהווה נספח לפוליסה.

  חב' ביטוח פרטית חב' הביטוח הפרטית אינה שותפה למו"מ ואינה מוכנה לאשר שההסכם מקובל עליה, אלא רק מציינת בד"כ שקראה אותו.


  בקשה להוצאת הפוליסה:

  IFTRIC
  בד"כ כוללת הבקשה רק נתונים של הסכם המימון משום שהיצואן מגיש בקשה ראשונית נפרדת שכוללת מצגים שלו ישירות כלפי אשרא.

  חב' ביטוח פרטית
  הבקשה כוללת נתונים של הסכם המימון וגם של החוזה המסחרי וכוללת מצגים של המבוטח כלפי חב' הביטוח. הבקשה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה. הדרישה למצגים מחייבת לכן את היצואן לחתום לבנק על נכונות המצגים של הבנק כלפי חב' הביטוח.


  נוסח פוליסות:

  IFTRIC
  קיים נוסח בסיס סטנדרטי המוסכם על הבנק שמשתנה לעיתים לפי הצורך.

  חב' ביטוח פרטית
  הבנק קיבל עד כה פוליסות מחב' ביטוח הפעילות בשוק זה. הבנק מציע למבטח להשתמש בנוסח זהה/דומה, לפי הענין. אולם לכל חברת ביטוח יש נוסח משלה המחייב בד"כ מו"מ ארוך על התאמתו לתנאי ההסכם. חוות דעת משפטית על הסכם המימון

  IFTRIC
  מתואמת מראש עם אשרא ולאחר שאושרה על ידה מקובלת עליה.

  חב' ביטוח פרטית
  חב' הביטוח לא מוכנה להכיר בחוות הדעת כמסמך המאשר את תקינות הסכם המימון ואם יתברר שחוות הדעת אינה נכונה באופן מהותי, לא תשולם תביעה במסגרת הפוליסה.


  שיפוי היצואן על החלק הלא מחוסה בהסכם המימון:

  IFTRIC
  אשרא אינה מתנגדת לשיפוי הבנק ע"י היצואן. הפוליסה מבהירה שתשלום של היצואן לבנק במסגרת השיפוי לא מפחית את סכום התחייבותה.

  חב' ביטוח פרטית
  חלקן מחייבות את הבנק לקחת חלק בסיכון הלא מכוסה. אם הסיכון הלא מכוסה מגובה בשיפוי יצואן - יש לקבל על כך מראש הסכמת חברת הביטוח.


  שיפוי היצואן לחב' הביטוח:

  IFTRIC
  היצואן חותם על כתב שיפוי לפיו יחזיר ל אשרא- את התשלום ששילמה לבנק, אם יתברר שהקונה לא חייב לשלם ליצואן עקב הפרת היצואן את החוזה המסחרי.

  חב' ביטוח פרטית
  אין שיפוי. (מאחר וחב' הביטוח אינה רוצה לרשום התחייבות כספית של היצואן כלפיה).


  גילוי שמה של חב' הביטוח ללווה:

  IFTRIC
  אשרא עומדת על כך ששמה יאוזכר בהסכם ויצויין במפורש כי החוב מכוסה על ידה.

  חב' ביטוח פרטית
  בד"כ חברות הביטוח אינן רוצות לחשוף את קיום הביטוח מול הלווה. חלקן מסכימות כי הסכם המימון יציין כי המלווה מבוטח ע"י חב' ביטוח כלשהי (בלי לאזכר את שמה) - צריך לשאוף לפחות לעמדה זו. לעיתים רחוקות מאשרות גילוי שמן.


  דיווח על ביצוע משיכות / פרעונות / אי פרעון בהסכם המימון:

  IFTRIC
  אשרא מחייבת דיווח בעיתויים המופיעים בפוליסה.

  חב' ביטוח פרטית אין סעיפי דווח בפוליסה, אולם יש לדווח לחברת הביטוח על אי פירעון.


  איסור על ביצוע מימון כנגד משלוחים:

  IFTRIC
  בהוראה חד צדדית של אשרא לבנק וליצואן - בד"כ עקב אי פרעון ע"י הלווה בהסכם או בהסכמים אחרים המבוטחים על ידה.

  עבור לתוכן העמוד