חדשות אשרא

  עדכון הפרוטוקול הפיננסי השני בסין

  4/01/2007

  עדכון לפרוטוקול הפיננסי השני נחתם בנובמבר 2006. העדכון מתייחס להוספת האפשרות של מימון עסקת היצוא בריבית ניידת, זאת בנוסף לריבית בשיעור קבוע כפי שהיה עד כה.
  מהלך זה הינו תוצאה של מו"מ ממושך של אשרא ונציגי משרד האוצר הישראלי מול משרד האוצר הסיני, שבא כמענה לבקשות רבות של יצואנים אשר פועלים בסין במסגרת הפרוטוקול במטרה להקל על תהליך ביצוע עסקאות ולשפר את כושר התחרות של יצואנים ישראלים לעומת מתחריהם מארצות אחרות.

  רקע
   
  הפרוטוקול הפיננסי השני נחתם בנובמבר 2004 בין משרדי האוצר הישראלי והסיני והוא מגדיר מחדש את תנאיו של הפרוטוקול הפיננסי בין המדינות. בין הישגי הפרוטוקול הפיננסי השני ניתן למנות את קיומן של שלוש אפשרויות למימון (במקום אפשרות אחת בפרוטוקול הראשון) – ל- 7, ל- 10 ול- 12 שנים, הגדלת הריבית הקבועה המשולמת ע"י הלווה הסיני, הורדת קריטריון הסכום המינימאלי לזכאות למימון ל-12 שנים ובנוסף הרחבת מסגרת הפרוטוקול ב- 200 מיליון $ נוספים, כך שהוא עומד כיום על סך של  350 מיליון $.
   

  הסכמי מסגרת
   

  בהתבסס על תנאי הפרוטוקול הפיננסי הראשון (שנחתם ב-1995) והשני, נחתמו הסכמי הלוואה כלליים בין בנקים סיניים ובנקים ישראליים (הסכמי מסגרת), הקובעים את התנאים והתהליכים למתן הלוואה ספציפית למימון עסקת יצוא.
  ניתן לממן עסקאות יצוא במסגרת הפרוטוקול בבנקים הבאים: בנק הפועלים, בנק לאומי לישראל, BNP-Paribas ו-HSBC  הבנקים המלווים.  בנקים ישראלים נוספים נמצאים בהליכים לחתימת הסכמי הלוואה כלליים נוספים, כגון: בנק מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי הראשון.
  הבנקים הסיניים שחתמו על הסכמים עם הבנקים המלווים הינם: Bank of China, Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, Agriculture Bank of China, China Construction Bank and Export and Import Bank of China – הבנקים הלווים.


  תיאור התהליך למימון הסכם מסחרי

  1. לצורך מימון הסכם מסחרי לייצוא מישראל לסין במסגרת אחד מהסכמי המסגרת שנחתמו בין הבנקים, ייחתם הסכם הלוואה ספציפי, בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים בסין ובישראל. במסגרת הסכם ההלוואה הספציפי יעמיד הבנק הישראלי (המלווה) הלוואה  לבנק סיני (הלווה).
  2. היצואן יבצע אספקה (משלוח) לקונה בסין.
  3. לאחר קבלת הסחורה לשביעות רצון הקונה יבקש הבנק הסיני מהבנק המלווה להעמיד לו הלוואה. 
  4. הבנק הישראלי (המלווה) יעביר כספים ליצואן הישראלי ויחייב את הבנק הסיני (הלווה) בסכום ההלוואה על פי תנאיי הסכם ההלוואה הכללי (משיכה).
  5. אשרא מבטחת את החזר ההלוואה ע"י הבנק הסיני בתמורה לקבלת דמי ביטוח. 


  מבנה המימון

  מימון העסקה הינו בהיקף של 100% מסכום ההסכם המסחרי ומחולק לשתי הלוואות: הלוואת מקדמה והלוואה לטווח ארוך.

  1. מסגרת הלוואת המקדמה: 15% מסכום ההסכם המסחרי. ההלוואה תועמד במשיכה אחת שתתבצע בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור 1.5% לשנה.
   החזר הקרן: 12 חודשים ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
   תשלומי הריבית: בחודשים ה-6 וה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
  2. מסגרת ההלוואה לטווח ארוך: 85% מסכום ההסכם המסחרי. בהסכם ההלוואה לטווח ארוך יהיה ניתן לבחור מבין שלוש אפשרויות מימון בהתבסס על הקריטריונים הבאים: 
  • פרויקטים בסכום שאינו עולה על 1 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרות מימון A או   A-1 בלבד.
  • פרויקטים בסכום שבין 1 מיליון $ ל- 5 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרויות המימון A, A-1 , B, או B-1.
  • פרויקטים בסכום העולה על 5 מיליון $ זכאים למימון לפי אפשרויות המימון A, A-1 או B, B-1 או C, C-1.


  אפשרויות המימון
   
  להלן אפשרויות המימון במסגרת ההלוואה לטווח ארוך:

  אשראי  ל- 7 שנים (A, A-1):

  • אפשרות מימון A:
   תקופת המימון: 7 שנים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה הספציפי.
   תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 12 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של 3.2% לשנה.
   תשלומי הריבית: בחודש ה-6 ובחודש ה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי ולאחר מכן מדי חצי שנה יחד עם תשלומי הקרן.
  • אפשרות מימון A-1:
   כנ"ל, מלבד ריבית ללווה: ריבית ניידת בשיעור של LIBOR+0.5% לשנה.

  אשראי  ל- 10 שנים (B, B-1):

  • אפשרות מימון B:
   תקופת המימון: 10 שנים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה הספציפי.
   ההלוואה תוחזר לא יאוחר מ-10 שנים ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי לפי שני השלבים הבאים:
   שלב א': 70% מסכום הקרן ייפרעו באמצעות 10 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
   שלב ב': 30% מסכום הקרן ייפרעו באמצעות 10 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים שהראשון שבהם יוחזר בחודש ה-66 מיום חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של  2.5% לשנה.
   תשלומי הריבית: בחודש ה-6 ובחודש ה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי ולאחר מכן מדי חצי שנה יחד עם תשלומי הקרן.
  • אפשרות מימון B-1:
   תקופת המימון: 10 שנים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה הספציפי.
   תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 18 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית ניידת בשיעור של LIBOR+0.5% לשנה.
   תשלומי הריבית: בחודש ה-6 ובחודש ה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי ולאחר מכן מדי חצי שנה יחד עם תשלומי הקרן.


  אשראי  ל- 12 שנים (C, C-1):

  • אפשרות מימון C:
   תקופת המימון: 12 שנים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה הספציפי.
   תקופת האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 22 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-18 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של 3.5% לשנה. 
   תשלומי הריבית: בחודש ה-6 ובחודש ה-12 ממועד חתימת הסכם ההלוואה הספציפי ולאחר מכן מדי חצי שנה יחד עם תשלומי הקרן.
  • אפשרות מימון C-1:
   כנ"ל, מלבד ריבית ללווה: ריבית ניידת בשיעור של LIBOR+0.5% לשנה.

  בעסקאות בהן תקופת האספקות עולה על 12 חודשים תתאפשר דחיית תשלום הפירעון הראשון.

  • בעסקאות במימון ל 7 או 12 שנים, תשלום הקרן הראשונה ידחה ל 6 חודשים ממועד סיום העמדת המשיכות, אך מספר התשלומים הכולל יפחת בהתאמה, כך שסך תקופת האשראי לא תשתנה ותישאר 7 או 12 שנים בהתאמה.
  • בעסקאות באפשרות מימון B ל 10 שנים, תשלום הקרן הראשונה של "שלב א'" (70%) ידחה ל 6 חודשים ממועד סיום העמדת המשיכות, ללא שינוי בתשלום שלב ב' – (30%), כך שסך תקופת האשראי לא תשתנה ותישאר 10 שנים.
  • באפשרות מימון B -1, תשלום הקרן הראשונה ידחה ל 6 חודשים ממועד סיום העמדת המשיכות אך מספר התשלומים הכולל יפחת בהתאמה, כך שתקופת האשראי לא תשתנה ותישאר 10 שנים.


  תשלום הפרשי הריבית ע"י היצואן

  בגין כל סכום שיועמד במסגרת הלוואת המקדמה ובמסגרת ההלוואה לטווח ארוך ישלם היצואן הפרשי ריבית שבין עלות מקורות המימון של הבנק בתוספת מרווח הבנק לבין הריבית המשולמת ע"י הלווה.
  במסגרת הלוואת המקדמה: ההפרש בין העלות לבנק (ריבית ניידת על בסיס לייבור לתקופה הרלוונטית המתאימה בתוספת מרווח הבנק) לבין הריבית המשולמת ע"י הלווה (ריבית קבועה של 1.5% לשנה).
  במסגרת ההלוואה לטווח ארוך: ההפרש שבין עלות לבנק (ריבית לייבור לתקופה הרלוונטית בתוספת מרווח הבנק) לבין הריבית המשולמת ע"י הלווה בגין ההלוואה לטווח ארוך (בכפוף לתנאי אפשרות המימון בעסקה).
  ההתחשבנות בגין הפרשי הריבית בין היצואן לבין הבנק אינה חלק מהפרוטוקול והסכמי המסגרת ואינה מבוטחת ע"י אשרא.

  תנאי החיסוי ודמי הביטוח
   
  אשרא מציעה תנאי ביטוח משופרים לביטוח ומימון עסקאות בסין וזאת על מנת לסייע ליצואן ולבנק המממן את העסקה לעמוד בדרישות הצד הסיני להכללת העסקה במסגרת הפרוטוקול הפיננסי.
  ביטוח החברה יחול על סכום העסקה בניכוי המקדמה בתוספת הריבית החוזית (בכפוף לתנאי אפשרות המימון).
  אחוז החיסוי הינו עד 95%. במידה והמרכיב הזר ו/או עמלת הסוכן בעסקה עולים על 40% ו-15% בהתאמה יקטן אחוז החיסוי כנהוג בחברה אלא אם ימצא, על ידי החברה, ביטוח משנה מתאים לעסקה.  בכל מקרה לא תבוטח עסקה בה יעלה המרכיב הזר על 60%.
  דמי הביטוח מחושבים כאחוז מהסכום המחוסה ומשולמים כאחוז מכל משיכה או מראש וכתנאי לביצועה. דמי הביטוח של אשרא לעסקאות בסין נמוכים בכ-35% מדמי הביטוח הנהוגים בחברה עבור עסקאות במדינות דומות. 

  אופן הפניה ותהליך אישור העסקאות

  1. עסקאות ייבדקו ויאושרו ע"י הוועדה הבין-משרדית מהצד הישראלי וע"י משרד האוצר הסיני.
  2. הפנייה ל-אשרא תיעשה כמקובל ע"י טופס הבקשה הראשוני לביטוח.
  3. לאחר אישור העסקה יישלח ליצואן אישור עקרוני התקף ל-3 חודשים שבמסגרתו יפורטו תנאיי החיסוי והשלבים הבאים למימוש העסקה.
  4. לאחר מילוי כל התנאים ובדיקת ההסכמים יונפק כתב אישור ספציפי לבנק שיאפשר ביטוח ומימון העסקה.

  מאחר ומדובר בהלוואות בין מדינות בתנאים מועדפים, נהג הצד הסיני להעניק עד היום, פטור מתשלום מכס ומע"מ על ציוד שיובא במסגרת הפרוטוקול, פרט לרשימה קצרה של מוצרים.
  אנו מקווים שהתנאים החדשים והמשופרים יתרמו להמשך הצלחתו של הפרוטוקול הפיננסי והרחבתו לסקטורים רבים.   

  לפרטים נוספים נא צרו קשר עם אגף חיתום וביטוח או עם אגף השיווק 03-5631700

  עבור לתוכן העמוד