חדשות אשרא

  הורחב הפרוטוקול הפיננסי בין ישראל לוייטנאם

  20/04/2009

  כ"ו ניסן, תשס"ט

  הפרוטוקול הפיננסי שנחתם באוקטובר 2007

  הפרוטוקול הפיננסי, שהוא הסכם בין שתי המדינות, נועד לסייע ליצואן הישראלי לחדור ביתר קלות לשוק הוייטנאמי ובתנאים עדיפים על מתחריו הזרים, תוך מיזעור סיכונים וגיוס מימון נוח.

  באוקטובר 2007 נחתם הפרוטוקול הפיננסי בין ממשלת ישראל לממשלת וייטנאם, באפריל 2008 הוסדרו תנאי מפורטים של הפרוטוקול  ובמרץ 2009 הוסדרו התנאים הסופיים.

  זהו הסכם מסגרת, המסתכם ב 150 מיליון $, עליו חתמו משרדי האוצר הישראלי והוייטנאמי. הפרוטוקול מהווה תשתית פיננסית בילטראלית מעשית לעידוד ותמיכה בעסקאות יצוא מישראל לוייטנאם והוא משפר את כושר התחרות של היצואנים הישראלים מול מתחריהם מארצות אחרות. עסקאות יצוא שיאושרו במסגרת הפרוטוקול ויבוטחו על ידי אשרא - החברה הממשלתית לביטוח יצוא, יזכו למימון ארוך טווח בתנאים מועדפים ולהנחה  משמעותית בדמי הביטוח.

  הפרוטוקול מגדיר את מסגרת הפעילות, את הליך אישור העסקאות ואת אפשרויות המימון, העומדות בפני הלווה (משרד האוצר הוייטנאמי). התשתית הפיננסית שנוצרה מתבססת על קווי אשראי כלליים (הסכמי מסגרת) בין בנקים ישראלים למשרד האוצר הוייטנאמי, המאפשרים מתן מימון לכל עסקה שתאושר בפשטות ובמהירות בהתאם לכללים ולתנאים שנקבעו בפרוטוקול.

  הרחבת הפרוטוקול בנובמבר 2011

  הרחבת הפרוטוקול נועדה לתת מענה לביקוש גובר בוייטנאם למוצרים ישראלים  בתחומי תשתית, החקלאות וההי-טק.

  בנובמבר 2011, במעמד נשיא המדינה, שמעון פרס, נשיא מדינת וייטנאם, טרונג טאן סאנג, וסגן שר האוצר הוייטנאמי טראן קיואן הא, נערך טקס שבו נחתם הסכם להרחבת הפרוטוקול הפיננסי בין משרד האוצר הישראלי לבין משרד האוצר הוייטנאמי. שני הצדדים הסכימו להוסיף 100 מיליון דולר לפרוטוקול הקיים, כך שיעמוד בסך של 250 מיליון דולר.

  הסכמי מסגרת

   בהתבסס על תנאי הפרוטוקול הפיננסי, נחתמו הסכמי הלוואה כלליים בין משרד האוצר הוייטנאמי לבנקים ישראליים (הסכמי מסגרת), הקובעים את התנאים והתהליכים למתן הלוואה ספציפית למימון עסקת יצוא.

  בנק קורספונדנט בוייטנאם

  BIDV - Bank for Investment and Development of Vietnam יבדוק את הקונה עבור משרד האוצר הוייטנאמי ויטפל בדיווחים ובקשר עם הבנקים הישראליים.

  תיאור התהליך למימון הסכם מסחרי

  1. לצורך מימון הסכם מסחרי בין יצואן ישראלי לקונה וייטנאמי, בהתבסס על אחד מהסכמי המסגרת הכלליים שנחתמו בין בנק ישראלי למשרד האוצר הוייטנאמי, ייחתם הסכם הלוואה ספציפי. במסגרת הסכם ההלוואה זה יעמיד הבנק הישראלי (המלווה) הלוואה  למשרד האוצר הוייטנאמי (הלווה).
  2. היצואן יבצע אספקה (משלוח) לקונה בוייטנאם.
  3. לאחר קבלת הסחורה לשביעות רצון הקונה יבקש משרד האוצר הוייטנאמי מהבנק המלווה להעמיד לו הלוואה. 
  4. הבנק הישראלי (המלווה) יעביר כספים ליצואן הישראלי ויחייב את משרד האוצר הוייטנאמי (הלווה) על פי תנאי הסכם ההלוואה הכללי (משיכה).
  5. אשרא מבטחת את החזר ההלוואה למשרד האוצר הוייטנאמי בתמורה לקבלת דמי ביטוח.

  מבנה המימון

  1. המקדמה: על פי ההסכם נדרשת מקדמה בשיעור של 15% מסכום ההסכם המסחרי.
  2. ההלוואה לטווח ארוך: 85% מסכום ההסכם המסחרי. בהסכם ההלוואה לטווח ארוך יהיה ניתן לבחור בין שתי אפשרויות מימון על פי הקריטריונים הבאים: 
  • פרויקטים בסכום שאינו עולה על 25 מיליון $ (כולל) זכאים למימון לפי אפשרות A.
  • פרויקטים בסכום העולה על 25 מיליון $ (פרויקטים מועדפים) זכאים למימון לפי אפשרות B.

  אפשרויות המימון

  להלן אפשרויות המימון במסגרת ההלוואה לטווח ארוך:

  • אפשרות A:
   תקופת האשראי: 8 שנים מתום תקופת האספקות.
   תנאי פרעון האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 16 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-6 מתאריך המשיכה האחרונה, בהתאם להסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית ניידת בגובה LIBOR חצי שנתי בתוספת מרווח בשיעור של  0.25%  לשנה.
   תשלומי הריבית: כל שישה חודשים ממועד כניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.
  • אפשרות B:
   תקופת האשראי: 10 שנים מתום תקופת האספקות.
   תנאי פרעון האשראי: סכום הקרן ייפרע באמצעות 20 תשלומים חצי שנתיים שווים ורצופים החל מהחודש ה-6 מתאריך המשיכה האחרונה, בהתאם להסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית ניידת בגובה LIBOR חצי שנתי בתוספת מרווח בשיעור של  0.35%  לשנה.
   תשלומי הריבית: כל שישה חודשים ממועד כניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי.

  תשלום הפרשי הריבית ע"י היצואן

  היצואן יישא בהפרשי הריבית שבין עלות מקורות המימון של הבנק (ריבית ניידת על בסיס לייבור לתקופה הרלוונטית המתאימה) בתוספת מרווח שהבנק גובה בתנאי שוק רגילים לבין הריבית המשולמת ע"י הלווה על פי תנאי הפרוטוקול.
  ההתחשבנות בין היצואן לבין הבנק בגין הפרשי הריבית אינה חלק מהפרוטוקול והסכמי המסגרת ואינה מבוטחת ע"י אשרא.

  תנאי החיסוי ודמי הביטוח

  אשרא מציעה תנאי ביטוח משופרים לעסקאות המאושרות במסגרת הפרוטוקול הפיננסי.
  ביטוח החברה יחול על סכום העסקה בניכוי המקדמה בתוספת הריבית החוזית (כפוף לתנאי הפוליסה).
  אחוז החיסוי הינו עד 95%. במידה והמרכיב הזר ו/או עמלת הסוכן בעסקה עולים על 40% ו-15% בהתאמה, יקטן אחוז החיסוי כנהוג בחברה.
  תשלום דמי הביטוח מהווה תנאי מוקדם לתוקף הביטוח. דמי הביטוח מחושבים כאחוז מהסכום המחוסה ומשולמים באופן יחסי מכל משיכה או מראש עבור מלוא ההלוואה. דמי הביטוח של אשרא לעסקאות במסגרת הפרוטוקול עם וייטנאם נמוכים ב-25% מדמי הביטוח הנהוגים בחברה עבור עסקאות בוייטנאם שלא במסגרת הפרוטוקול או במדינות המדורגות ברמת סיכון זהה.

  תהליך אישור העסקאות

  1. עסקאות ייבדקו ויאושרו ע"י אשרא והוועדה הבין-משרדית בראשות החשב הכללי בצד הישראלי וע"י משרד האוצר הוייטנאמי.
  2. הפנייה ל-אשרא תיעשה כמקובל על גבי טופס הבקשה לביטוח עסקה שאפשר להוריד מאתר החברה www.ashra.gov.il.
  3. לאחר אישור העסקה בוועדה הבינמשרדית יישלח ליצואן אישור עקרוני בכתב, התקף ל-3 עד 6 חודשים, המפרט את  תנאיי החיסוי ואת עיקרי העסקה המבוטחת.
  4. לאחר מילוי כל התנאים ובדיקת המסמכים יונפק כתב אישור ספציפי לבנק שיאפשר ביטוח ומימון העסקה.

   

   

  לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות לאלכס אברבוך, מנהל שיווק
  טלפונים: 03-5631767 או 03-5631700, אימייל: alexa@ashra.gov.il, פקס: 03-5611937

  עבור לתוכן העמוד