חדשות אשרא

  הפרוטוקול הפיננסי בין ישראל לסין לחסכון במים לחקלאות

  29/02/2012

  ו' אדר, תשע"ב

  ביצוע עסקאות בסין במסגרת הפרוטוקול הפיננסי לחסכון במים לחקלאות

  הפרוטוקול הפיננסי לחסכון במים לחקלאות מהווה פריצת דרך בקידום טכנולוגיות ישראליות בתחום זה בשוק הסיני. ממשלת סין קיבלה החלטה לקדם את טכנולוגיות החקלאות בחמש פרובינציות בצפון מערב סין – Xinjiang, Ningxia, Shaanxi, Gansu, Qinghai.  לצורך כך נחתם בפברואר 2012 הפרוטוקול הפיננסי לקידום טכנולוגיות לחיסכון במים לחקלאות מול ממשלת ישראל עם מסגרת תקציב של 300 מיליון דולר עבור פרויקטים בחמש פרובינציות אלו. מטרת הפרוטוקול לאפשר לחברות הישראליות להציע תנאי אשראי מועדפים, בערבות מדינה, לגופים הסינים.  מדובר על אשראי עבור 85% מעלות הפרויקט לתקופה של 12 שנים כאשר החזר הקרן יחל לאחר שלוש שנים, כל זאת בריבית מועדפת.
   
  הפרויקטים בחמש הפרובינציות יתמקדו, כאמור, בנושא חיסכון במים בחקלאות וצפויים להיות בהיקף כולל של 300 מיליון דולר, כאשר לפחות 50% מכך אמורים להיות תכולה ישראלית.  פוטנציאל היצוא הישראלי באמצעות הפרוטוקול עומד על 150 מיליון דולר.

  מהלך זה הינו תוצאה של משא ומתן ממושך בין משרד האוצר הישראלי ואשרא לבין משרד האוצר הסיני, שמטרתו להקל על תהליך ביצוע עסקאות בתחום החקלאות וטכנולוגיות מים ולשפר את כושר התחרות של יצואנים ישראלים לעומת מתחריהם מארצות אחרות.

  רקע
  הפרוטוקול הפיננסי בין ישראל לסין הינו הסכם מסגרת בין שתי המדינות שמטרתו להמריץ פעילות סחר חוץ ביניהן באמצעות תשתית פיננסית ארוכת טווח שהוכנה מראש.
  מאחר ומדובר בהלוואות בתנאים מועדפים בין המדינות, נוהג הצד הסיני להעניק פטור מתשלום מכס ומע"מ על ציוד שיובא במסגרת הפרוטוקול, למעט יוצאים מהכלל על פי ראות עיניו.

  פרוטוקול ראשון עם סין נחתם עוד בשנת 1995. בגלל יעילותו וכדאיותו לשני הצדדים הוא עודכן והורחב מספר פעמים והיווה תשתית למעל 200 עסקאות יצוא מישראל לסין בתחומי מכשור רפואי, תעשיה, תקשורת וטיפול במים בהיקף מצטבר של מעל  600 מיליון דולר.
  אין ספק שלולא הפרוטוקול, חלק ניכר מהעסקאות הללו לא היו מבוצעות כלל או שהיו מבוצעות בידי חברות שאינן ישראליות.

  מבנה המימון
  מימון העסקה הינו בהיקף של 100% מסכום ההסכם המסחרי ומחולק לשתי הלוואות: הלוואת מקדמה והלוואה לטווח ארוך.

  1. הלוואת המקדמה: 15% מסכום ההסכם המסחרי. ההלוואה תתבצע במשיכה אחת בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה הספציפי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של 1.5% לשנה.
   תקופת החזר: 18 חודשים
  2. הלוואה לטווח ארוך: 85% מסכום ההסכם המסחרי.
   ריבית ללווה: ריבית קבועה בשיעור של 3.3% לשנה.
   תקופת החזר: 12 שנים בתשלומים חצי שנתיים שווים.

  תשלום הפרשי הריבית ע"י היצואן
  היצואן ישא בהפרשי הריבית בין עלות מקורות המימון של הבנק (ריבית ניידת או קבועה לתקופה הרלוונטית) בתוספת מרווח שהבנק גובה בתנאי שוק רגילים לבין הריבית המשולמת על ידי הלווה על פי תנאי הפרוטוקול.
  ההתחשבנות בגין הפרשי הריבית בין היצואן לבין הבנק אינה חלק מהפרוטוקול והסכמי המסגרת ואינה מבוטחת ע"י אשרא.

  תנאי החיסוי ודמי הביטוח
  אשרא מציעה תנאי ביטוח משופרים לעסקאות במסגרת הפרוטוקול הפיננסי.
   ביטוח החברה יחול על סכום העסקה בניכוי המקדמה בתוספת הריבית החוזית (בכפוף לתנאי הפוליסה).
  אחוז החיסוי הינו עד 95%. במידה והמרכיב הזר ו/או עמלת הסוכן בעסקה עולים על 30% ו-15% בהתאמה יקטן אחוז החיסוי כנהוג בחברה אלא אם ימצא ביטוח משנה מתאים לעסקה. 
  דמי הביטוח מחושבים כאחוז מהסכום המחוסה ומשולמים כאחוז מכל משיכה או מראש וכתנאי לביצוע משיכה. דמי הביטוח של אשרא לעסקאות במסגרת הפרוטוקול נמוכים בכ-35% מדמי הביטוח הנהוגים בחברה עבור עסקאות בסין שלא במסגרת הפרוטוקול או עבור מדינות המדורגות באופן זהה.

  אופן הפניה ותהליך אישור העסקאות

  1. עסקאות ייבדקו ויאושרו ע"י הוועדה הבין-משרדית מהצד הישראלי וע"י משרד האוצר הסיני.
  2. הפנייה לאשרא תיעשה כמקובל ע"י הגשת טופס בקשה לביטוח.
  3. לאחר אישור העסקה יישלח ליצואן אישור עקרוני התקף לכ-3 חודשים שבמסגרתו יפורטו תנאיי החיסוי והשלבים הבאים למימוש העסקה.
  4. לאחר מילוי כל התנאים ובדיקת ההסכמים יונפק כתב אישור ספציפי לבנק שיאפשר ביטוח ומימון העסקה.

  אנו מקווים שהתנאים החדשים והמשופרים יתרמו להמשך הצלחתו של הפרוטוקול הפיננסי והרחבתו לסקטורים נוספים. 

   

   


  לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות:
  מזכירות החברה בטלפון 03-5631700, פקס: 03-5611937
  אלכס אברבוך, מנהל שיווק, טלפון: 03-5631767 , דוא"ל:
  alexa@ashra.gov.il

  עבור לתוכן העמוד