תהליך החיתום בחברה (מבקשה לאישור עקרוני)

27/09/2011

בקשות לביטוח המתקבלות בחברה עוברות תהליך שנקרא באשרא "תהליך חיתום". בתום התהליך, מתקבלת ההחלטה אם ניתן לקחת את הסיכון על העסקה ולבטחה ובאילו תנאים.

תהליך החיתום של כל עסקה מתחיל באגף החיתום. לאחר קבלת הבקשה לביטוח מאת היצואן, עוברת הפנייה לטיפול החתם הרלבנטי שמהווה איש קשר לעסקה.

השלב הבא, לאחר קבלת הבקשה הראשונית, הוא בדיקת החייב/הערב בעסקה הספציפית.

אם החייב/הערב הינו ריבון – נבדק הסיכון הפוליטי בגין אותה העסקה ע"י מחלקת ניהול סיכונים.

אם החייב/הערב הינו בנק/חברה/תת ריבון – נבדקים הנתונים הפיננסיים של החייב ע"י מחלקת ניתוחי אשראי.

במידת הצורך נבחנת, בשלב זה, גם אפשרות של מציאת ביטוח משנה לעסקה.

תוצאות הבדיקות וההמלצות מובאות לדיון במסגרת ועדת החיתום הפנימית בחברה. בראש ועדה זו עומד מנכ"ל החברה וחברים בה אגף השיווק, אגף חיתום, מחלקת ניהול סיכונים והמחלקה המשפטית. בועדה זו עולות לדיון כל העסקאות שנבדקו בחברה ונבחנים הסיכונים הכרוכים בכל עסקה, ניסיון היצואן, חשיבות העסקה ושיקולים רלבנטיים נוספים. על סמך כלל האינפורמציה הנמצאת בידי החברה ושיקוליה המקצועיים, מתקבלת המלצת החברה לאישור או דחיית העסקה.

מרבית העסקאות שנידונו במסגרת ועדת החיתום הפנימית עולות לדיון נוסף, במסגרת הועדה הבינמשרדית, שמתכנסת אחת לחודש או לפי דרישה. בראש ועדה זו עומדת החשבת הכללית ויתר חבריה הם: נציגי החשב הכללי, משרד התמ"ת ומשרד החוץ, וכן נציגי חברת אשרא.

לכל עסקה המאושרת בועדה הבינמשרדית, מנפיקים בחברה אישור עקרוני המהווה הסכמה עקרונית לבטח את העסקה בתנאים שאושרו. האישור העקרוני הינו בתוקף בכפוף לתשלום דמי התחייבות. עם קבלת האישור העקרוני, היצואן יכול להתקדם בעסקה מול הגורמים השונים (הלקוח/הבנקים וכדומה) עד לשלב בו העסקה בשלה וניתן להנפיק פוליסה.

בהצלחה!

עבור לתוכן העמוד