ניהול תביעות

יחידת ניהול תביעות מטפלת בעסקה מהשלב בו חל פיגור/ מקרה ביטוחי. בין תחומי האחריות של היחידה:

(1) טיפול בפיגורים ותביעות;

(2) טיפול ומעקב אחר הסדרי מועדון פריס

 

במקרה בו יש פיגור בתשלומים על היצואן לנקוט בצעדים המפורטים:

בפוליסת אשראי ספקים:

  • היצואן רשאי להגיש תביעת ביטוח רק בגין חלק מהתמורה שמועד הפירעון המוסכם שלה עבר והסתיימה בגינו תקופת ההמתנה.
  • דרישת תשלום תביעת ביטוח צריכה לכלול את:

1. פרטי פוליסת הביטוח.

2. הסכום לגביו מוגשת התביעה, בחלוקה לפי קרן וריבית חוזית.

3. פרטי הסכומים ששולמו עד למועד אי התשלום.

4. הוכחות להתקיימותם של אירועי הביטוח.

5. הוכחות לתקפותן ולחוקיותן של הביטחונות.

6. פרוט כל הפעילות בהן נקט המבוטח להקטנת סכום ההפסד.

7. מידע נוסף שיש בידי המבוטח ביחס לדרישה לתשלום תביעת הביטוח.

  • אחרי אירוע הביטוח, ולאחר שהחברה שילמה את סכום ההפסד, על המבוטח לפעול כשלוחה של החברה ולנקוט בצעדים שיתבקש על ידיה.

בפוליסת ביטוח טרום משלוחים וביטוח תקופת ההתקנות:

  • כאשר לא משולמת התמורה במועד הפירעון המוסכם, היצואן צריך להפסיק את ביצוע המשלוחים/ ההתקנות עד לתשלום, אלא אם קיבל אישור מהחברה להמשיך את ביצוע ההתקנות והמשלוחים כסדרם.
  • במידה וקורה אירוע ביטוח, על היצואן לנקוט בצעדים להקטנת סכום ההפסד בתיאום מראש עם אשרא:

1. הפסקת תהליך הייצור

2. הקטנת העלויות

3. פירוק ההתקנות שבוצעו

4. מכירת ציוד וסחורות

  • היצואן רשאי להגיש תביעת ביטוח רק בגין העלויות שצבר עד מועד אירוע הביטוח שבגינו הסתיימה תקופת ההמתנה.
  • דרישת תשלום תביעת ביטוח לאשרא תכלול את כל המפורט בפוליסת אשראי ספקים.
  • אחרי אירוע הביטוח, ולאחר שהחברה שילמה את סכום ההפסד, על היצואן לפעול כשלוחה של החברה ולנקוט בצעדים שיתבקש על ידיה.

בכל מקרה, על היצואן לפעול על פי ההנחיות המפורטות בפוליסה שברשותו.

דוגמה לטופס הגשת תביעה ניתן להוריד כאן.

עבור לתוכן העמוד